منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

ما کارکنان شرکت فراهوش دنا بر این باوریم که خدمتگزار و امین ملت بزرگ ایران و به خصوص استان فارس در عرصه ارتباطات و تولید و تبادل اطلاعات هستیم.
ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:
1- باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، نمایندگان و مشتریان با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و حقوق متقابل.
2- پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل احترام، صداقت و صراحت.
3- رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مشتریان و همکاران و بویژه پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.
4- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمات فناوری های ارتباطات و اطلاعات و تولید محتوا و جلب رضایت مشتریان، ذینفعان و سایر همکاران.
5- مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن.
6- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر این صنعت و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.
7- التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی.
8- توجه به جایگاه شرکت و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان .
9- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه معنوی شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مدیران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط شرکت.
10- ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مدیران و مشتریان.
11- رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین سازمان.
12- استفاده صحیح از اختیارات و مسئولیت در هر رده سازمانی با رعایت اخلاق حرفه ای جهت تعالی سازمان.
13- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و دلسوزانه.
14- مشاور و پشتیبان خوب و امین برای مشتریان باشیم.
15- مشتری را عامل بقاء و رشد خود می دانیم.
16- در انجام خدمات حرفه ای خود صادق و درستکار هستیم.
17- همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت دار می باشیم.
18- در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می نماییم.
19- سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.

 

دسترسی سریع