تعرفه جت نت
* مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق اضافه می شود.
* توجه : در نظر داشته باشید محاسبه ترافیک نیم بها سایت‌های ذکر شده تنها در صورتی امکان پذیر است که سایت مورد نظر دقیقا با استفاده از IP موجود در فهرست و بروی شبکه ترانزیت داخل کشور مورد استفاده و بازدید قرار گیرد و تغییراتی که مدیران وب سایت ها بدون اطلاع این شرکت در IP هر وب سایت ایجاد میکنند می تواند منجر به خارج شدن وب سایت از فهرست ترافیک نیم بها شود که این تغییرات خارج از مسئولیت فراهوش خواهد بود.