تعرفه جت نت

مرتب سازی بر اساس :
سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 2 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 2 گیگابایت
قیمت : 14,000 تومان
شماره سریال: 518760

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 6 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 6 گیگابایت
قیمت : 25,200 تومان
شماره سریال: 518760

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 9 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 9 گیگابایت
قیمت : 51,000 تومان
شماره سریال: 518760

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 18 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 6 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 18 گیگابایت
قیمت : 99,600 تومان
شماره سریال: 518760

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 24 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 سال
حجم ترافیک اولیه : 24 گیگابایت
قیمت : 168,000 تومان
شماره سریال: 518760

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

طرح مشترکین وفادار +
عنوان سرویس : یک ماهه با قابلیت استفاده 12 گیگابایت
نوع بسته : جشنواره فروش
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 12 گیگابایت
قیمت : 484,000 تومان
شماره سریال: 521852
ترافیک اضافه - 1G
عنوان سرویس : 1 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 1 گیگابایت
قیمت : 3,000 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 3G
عنوان سرویس : 3 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 3 گیگابایت
قیمت : 9,000 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 10G
عنوان سرویس : 10 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 10 گیگابایت
قیمت : 24,400 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 20G
عنوان سرویس : 20 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 20 گیگابایت
قیمت : 42,400 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 50G
عنوان سرویس : 50 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 50 گیگابایت
قیمت : 90,400 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 100G
عنوان سرویس : 100 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 100 گیگابایت
قیمت : 165,400 تومان
شماره سریال: 519606
سرویس حجمی
عنوان سرویس : 2 مگابیت با قابلیت استفاده 3 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 2048 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 3 گیگابایت
قیمت : 33,000 تومان
شماره سریال: 518760

-شبانه رایگان : ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت با قابلیت استفاده 3 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 3 گیگابایت
قیمت : 51,000 تومان
شماره سریال: 518761

-شبانه رایگان : ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت با قابلیت استفاده 2 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 2 گیگابایت
قیمت : 20,000 تومان
شماره سریال: 518761

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت با قابلیت استفاده 6 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 6 گیگابایت
قیمت : 31,200 تومان
شماره سریال: 518761

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت با قابلیت استفاده 9 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 9 گیگابایت
قیمت : 69,000 تومان
شماره سریال: 518761

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت با قابلیت استفاده 18 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 6 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 18 گیگابایت
قیمت : 135,600 تومان
شماره سریال: 518761

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 4 مگابیت یکساله با قابلیت استفاده 24 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 4096 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 سال
حجم ترافیک اولیه : 24 گیگابایت
قیمت : 240,000 تومان
شماره سریال: 518761

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 6 مگابیت یکماهه با قابلیت استفاده 2 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 6144 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 2 گیگابایت
قیمت : 22,000 تومان
شماره سریال: 518850

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 6 مگابیت یکماهه با قابلیت استفاده 6 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 6144 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 6 گیگابایت
قیمت : 33,200 تومان
شماره سریال: 518850

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 6 مگابیت 3 ماهه با قابلیت استفاده 9 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 6144 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 9 گیگابایت
قیمت : 75,000 تومان
شماره سریال: 518850

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 6 مگابیت 6 ماهه با قابلیت استفاده 18 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 6144 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 6 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 18 گیگابایت
قیمت : 147,600 تومان
شماره سریال: 518850

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 6 مگابیت یکساله با قابلیت استفاده 24 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 6144 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 سال
حجم ترافیک اولیه : 24 گیگابایت
قیمت : 264,000 تومان
شماره سریال: 518850

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت با قابلیت استفاده 2 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 2 گیگابایت
قیمت : 24,000 تومان
شماره سریال: 518762

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت با قابلیت استفاده 6 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 6 گیگابایت
قیمت : 35,200 تومان
شماره سریال: 518762

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت سه ماهه با قابلیت استفاده 9 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 9 گیگابایت
قیمت : 81,000 تومان
شماره سریال: 518762

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت با قابلیت استفاده 18 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 6 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 18 گیگابایت
قیمت : 159,600 تومان
شماره سریال: 518762

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت یکساله با قابلیت استفاده 24 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 سال
حجم ترافیک اولیه : 24 گیگابایت
قیمت : 288,000 تومان
شماره سریال: 518762

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

هات +
عنوان سرویس : سه ماهه با قابلیت استفاده معادل 15 گیگابایت
نوع بسته : جشنواره فروش
سقف سرعت : 12288 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 3 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 15 گیگابایت
قیمت : 94,200 تومان
شماره سریال: 521852
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

-شبانه رایگان : ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

- 15 گیگ ترافیک

جت نت 1
عنوان سرویس : یکساله با قابلیت استفاده 100G+200G
نوع بسته : جشنواره فروش
سقف سرعت : 16384 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 سال
حجم ترافیک اولیه : 100+200 گیگابایت
قیمت : 4,774,000 تومان
شماره سریال: 518852
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

-100گیگ در 24 ساعت و 200گیگ بین ساعت 3 تا 10 صبح

- در صورت اتمام حجم در ساعت 3 تا 10 صبح، از حجم 24 ساعته کسر خواهد گردید و در صورت اتمام حجم 24 ساعته می بایست اقدام به خرید ترافیک کرده تا از مابقی حجم در ساعت 3 تا 10 صبح استفاده نماید.

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

ترافیک اضافه - 4G
عنوان سرویس : 4 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 4 گیگابایت
قیمت : 11,200 تومان
شماره سریال: 519606
ترافیک اضافه - 6G
عنوان سرویس : 6 گیگابایت
نوع بسته : حجم ترافیک اضافه
حجم ترافیک : 6 گیگابایت
قیمت : 15,600 تومان
شماره سریال: 519606
های فای
عنوان سرویس : یکماهه با قابلیت استفاده 5 گیگابایت
نوع بسته : جشنواره فروش
سقف سرعت : 12288 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 5 گیگابایت
قیمت : 33,000 تومان
شماره سریال: 521852

-شبانه رایگان : ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت با قابلیت استفاده 20 گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 20 گیگابایت
قیمت : 62,800 تومان
شماره سریال: 519587
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت تا 50 مگابیت با قابلیت استفاده 50 گیگابایت
نوع بسته : سرویس تجاری
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 51200 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 50 گیگابایت
قیمت : 111,400 تومان
شماره سریال: 519587
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت تا 50 مگابیت با قابلیت استفاده 100 گیگابایت
نوع بسته : سرویس تجاری
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 51200 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 100 گیگابایت
قیمت : 186,400 تومان
شماره سریال: 519587
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت تا 50 مگابیت با قابلیت استفاده 200 گیگابایت
نوع بسته : سرویس تجاری
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 51200 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 200 گیگابایت
قیمت : 336,400 تومان
شماره سریال: 519587
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

سرویس حجمی
عنوان سرویس : 8 مگابیت با قابلیت استفاده 500گیگابایت
نوع بسته : سرویس حجمی
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 ماهه
حجم ترافیک اولیه : 500 گیگابایت
قیمت : 786,400 تومان
شماره سریال: 519587
تعرفه شبانه : محاسبه میگردد

- تعرفه نامحدود شبانه: ندارد

- امکان خرید حجم ترافیک اضافه: دارد

- امکان تغییر سرویس: دارد

- IP Valid داینامیک: دارد

- امکان خرید IP Valid استاتیک: دارد

فشفشه
عنوان سرویس : فشفشه 1روزه 1 گیگ
نوع بسته : فشفشه
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 20480 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 روز
حجم ترافیک اولیه : 1 گیگابایت
قیمت : 3,596 تومان
شماره سریال: 519599

-نیاز به بسته پایه فعال دارد.

فشفشه
عنوان سرویس : فشفشه 1روزه 3 گیگ
نوع بسته : فشفشه
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 20480 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 1 روز
حجم ترافیک اولیه : 3 گیگابایت
قیمت : 9,590 تومان
شماره سریال: 519599

-نیاز به بسته پایه فعال دارد.

فشفشه
عنوان سرویس : فشفشه 7روزه 7 گیگ
نوع بسته : فشفشه
سرعت : 8192 کیلوبیت بر ثانیه
سقف سرعت : 20480 کیلوبیت بر ثانیه
اعتبار زمانی : 7 روز
حجم ترافیک اولیه : 7 گیگابایت
قیمت : 22,350 تومان
شماره سریال: 519599

-نیاز به بسته پایه فعال دارد.

* مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق اضافه می شود.
* توجه : در نظر داشته باشید محاسبه ترافیک نیم بها سایت‌های ذکر شده تنها در صورتی امکان پذیر است که سایت مورد نظر دقیقا با استفاده از IP موجود در فهرست و بروی شبکه ترانزیت داخل کشور مورد استفاده و بازدید قرار گیرد و تغییراتی که مدیران وب سایت ها بدون اطلاع این شرکت در IP هر وب سایت ایجاد میکنند می تواند منجر به خارج شدن وب سایت از فهرست ترافیک نیم بها شود که این تغییرات خارج از مسئولیت فراهوش خواهد بود.
دسترسی سریع