فرم ارزیابی ارائه خدمات

کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می توانند با دریافت، تکمیل و ارسال این فرم به آدرس ایمیل marketing@farahoosh.ir تقاضای خود را برای دریافت خدمات فراهوش ارسال نمایند بدیهی است همکاران ما در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و با شما تماس خواهند گرفت.

 

دسترسی سریع